ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
416
16 ต.ค. 2560
152 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
487
04 ก.ค. 2560
153 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
432
02 มิ.ย. 2560
154 ประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
421
15 ก.พ. 2560
155 ประกาศวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
416
26 ม.ค. 2560
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
522
19 ม.ค. 2560
157 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
421
06 ม.ค. 2560
158 รายงานการปฎิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
30 ธ.ค. 2559
159 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
07 ต.ค. 2559
160 รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินความพึงพอใจฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
437
07 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19