ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 แจ้งเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
30 เม.ย. 2563
62 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
29 เม.ย. 2563
63 ประกาศอบต.วังหิน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
390
08 เม.ย. 2563
64 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
324
30 มี.ค. 2563
65 ประกาศอบต.วังหิน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
462
02 มี.ค. 2563
66 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
18 ก.พ. 2563
67 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
07 ก.พ. 2563
68 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
327
05 ก.พ. 2563
69 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
30 ม.ค. 2563
70 แจ้งเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
30 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19